Ügyintézés

Újpesti babaköszöntő program
Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Fecskeház program
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása

ÚJPESTI BABAKÖSZÖNTŐ PROGRAM

A  támogatás  formája  egyszeri  12.000,-  forint  értékű  támogatási  csomag,  amely gyermekruházatot,  babaápolási  szereket  és  más  a  gyermek  gondozását  segítő  tárgyakat tartalmaz.

A támogatást a gyermek születését követően 120 napon belül lehet igényelni.

Az  Önkormányzat  az  Újpesti  Babaköszöntő  Program  keretében  azon  újpesti  lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik  2012. január 1. napján vagy azt követően  születnek,  és  legalább  az  egyik  szülőjük  a  gyermek  születését  megelőzően  három hónapja  folyamatosan bejelentett újpesti lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen  Újpesten is él.

A  kérelmet  nyomtatványon  kell  benyújtani,  melyben  nyilatkozni  kell  a  jogosultsági feltételek fennállásáról.
A  kitöltött  nyomtatványt  adja  át  védőnőjének,  aki  a  beírt  adatokat  ellenőrzi.  A  kérelmet védőnője továbbítja az önkormányzathoz.
Az eljárás költség- és illetékmentes.
A  12.000-,  Ft  értékű  támogatási  csomagot  a  jogosultságot  megállapító  határozat kézhezvételét követően a védőnő adja át a kérelmezőnek.

Bővebben…


GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS

Gyermek  születéséhez  kapcsolódó  támogatás  állapítható  meg  azon  2011.  szeptember  1. napján, vagy azt követően született, újpesti lakóhellyel rendelkező gyermek után, akinek

  • legalább  az  egyik  szülője  a  gyermek  születését  megelőzően  egy  éve  folyamatosan bejelentett újpesti lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt is él, valamint
  • a  családjában  az  egy  főre  eső  havi  jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát.

A  gyermek  születéséhez  kapcsolódó  támogatás  összege  gyermekenként  egyszeri  20.000,-forint.

A támogatást a gyermek születését követően 180 napon belül lehet igényelni.

Bővebben…


RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
Ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a gyermek nagykorúvá vált, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat  folytat  és  23.  életévét  még  nem  töltötte  be,  vagy  felsőfokú  oktatási  intézmény  nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, a jogosultság akkor állapítható meg, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át.

Az eljárás során a kérelmező és családja vagyoni helyzetét vizsgálni kell.

A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való  jogosultság  megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult terjesztheti elő.

 Bővebben…

FECSKEHÁZ PROGRAM

I.  A pályázaton való részvétel feltételei:

Pályázaton  részt  vehet  minden  olyan  –  35.  életévüket  be  nem  töltött  –  fiatal  házaspár (házaspár alatt a továbbiakban a közjegyzői okirattal igazolt élettársakat is érteni kell), akinél a házastársak  mindegyike  cselekvőképes  magyar állampolgár,  illetve  az  Európai  Unió  valamely tagállamának állampolgára, illetve letelepedési engedéllyel vagy állandó tartózkodásra jogosító személyazonosító igazolvánnyal rendelkező külföldi személy, és

a)  legalább az egyik házastárs a pályázat (kérelem) benyújtását megelőzően  legalább 3 éve folyamatosan az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen ott is él, és

b)  a  házastársak  sem  együttesen,  sem  külön-külön  nem  rendelkeznek,  illetve  korábban sem rendelkeztek  önálló lakással, így különösen külön-külön vagy együttesen nincs és nem is volt beköltözhető lakásra nézve tulajdonjoguk, haszonélvezeti-, használati-, vagy bérleti joguk, (Nem tekinthető önálló lakással rendelkezőnek az a kérelmező (több kérelmező esetében a kérelmezők együttesen),

  • akinek a lakóingatlanban meglévő tulajdoni részesedése nem haladja meg az 50%-ot,  és  a  tulajdoni  illetőség  özvegyi  joggal  vagy  legalább  3  éve  bejegyzett haszonélvezeti (használati) joggal terhelt, továbbá a jog jogosultja ténylegesen az ingatlanban lakik,
  • aki az államtól, valamely önkormányzattól vagy magánszemélytől piaci alapon bérel lakást, vagy albérletben lakik.)

c)  a házastársak mindegyike állandó jelleggel kereső tevékenységet végez, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és
d)  a  kereső  tevékenységet  végző  házastárs  vállalja  a  kiírásban  meghatározott  lakáscélú előtakarékosság teljesítését,
e)  a  lakásbérleti  jogviszony  bármely  okból  történő  megszűnése  esetére  rendelkezik befogadó nyilatkozattal,
f)   megfelel az egyéb pályázati feltételeknek és nem áll fenn vele szemben valamely kizáró ok.

II. Egyéb feltételek:

1.  A  házastársakon  kívül  a  fiatalok  garzonházában  lévő  lakásba  csak  a  kiskorú  gyermekeik (örökbefogadott,  mostoha-  és  nevelt  gyermekével,  a  továbbiakban  együttesen:  gyermekeik) költözhetnek  be  és  csak  abban  az  esetben,  ha  –  az  együttköltöző  gyermekeit  is  figyelembe véve – az 1 főre jutó lakóterület eléri a 6 m2-t.

2.  A  részvétel  további  feltétele,  hogy  –  a  pályázókat  és  a  velük  együttköltöző  gyermekeit  is figyelembe véve – az egy főre jutó havi nettó jövedelem elérje a mindenkori minimálbérnek megfelelő nettó jövedelem 60%-át, de ne haladja meg a nyugdíjminimum 400 %-át.  [2013-ban  a  havi  nettó  minimálbér  64.190  Ft  (annak  60%-a:  38.514  Ft),  a  havi  nyugdíjminimum (28.500  Ft)  400  %-a:  114.000  Ft.  A  jövedelemhatár  megállapításánál  figyelmen  kívül  kell hagyni azt a pályázót, aki felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.]

3.  A  pályázónak  a  konkrét  lakás  meghatározása  nélkül,  a  pályázati  kiírásban  megjelölt garzonházi lakásra lehet beadni pályázatát. A pályázó indokolással együtt megjelölheti, hogy a lakással kapcsolatban milyen igényei vannak (pl. földszinti-, akadálymentes lakás stb.), ezen igényeket azonban indokolni is kell.

4.  A  házastársaknak  –  kivéve  a  felsőoktatási  intézmények  nappali  tagozatos  hallgatóit  – rendelkezniük  kell  valamely  arra  feljogosított  szervezetnél  olyan  lakáscélú  előtakarékossági szerződéssel, amely alapján évente a garzonházi lakás bekerülési költségének legalább az 5%-át, de havonta legalább a nyugdíjminimum összegét takarítják meg (2013-ban 28.500,- Ft).

5.  A  pályázatot  csak  az  erre  a  célra  készült  adatlapon,  az  abban  meghatározott mellékletekkel együtt lehet benyújtani.

III. A felajánlott lakások fontosabb jellemzői.

A megpályázható lakások a Budapest IV. ker. Blaha Lujza u. 9. szám alatt, az Önkormányzat tulajdonában lévő fiatalok garzonházában, a „Fecskeház”-ban találhatóak.
A megpályázható lakások közös jellemzői:
Garzonlakások, szeparált fürdőszobával és főzőfülkével.
A  fűtést  az  épület  pincéjében  lévő  gázkazánok  látják  el,  lakásonként  egyedileg szabályozott központi fűtés biztosításával.
Mindennemű energia- és vízfogyasztás lakásonként mérhető, eszerint kerül elszámolásra.
Padlóburkolatok mázas kerámia, illetve laminált melegpadló burkolattal ellátottak.
Lakóegységenként zárható pincei tároló rekesz áll rendelkezésre, valamint  lehetőség van
meghatározott számú gépkocsinak az ingatlan kertjében való tárolására.
A lakások  –  a pályázatra nyitva álló határidőn belül  –  a pályázat hirdetményében megjelölt időpontokban megtekinthetők.

A lakbér mértéke és megfizetésének módja:

a)  A  bérleti  díj  a  szerződés  megkötésekor:  130,-  Ft/m2/hó  +  különszolgáltatási  díj, melynek  mértékét  a  Budapest  Főváros  IV.  Kerület  Újpest  Önkormányzata Képviselőtestületének  40/2011.(XII.19.)  számú  –  az  Önkormányzat  tulajdonában  álló lakások  lakbérének  mértékéről  szóló  rendeletének  14.  §-ban  foglaltak  alapján  –  a felhasználás és a mindenkori árviszonyok figyelembe vételével állapítanak meg.
b)  A díjakat a tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni a bérleti szerződésben meghatározott módon és időben.
c)  A  lakbért  és  a  külön  szolgáltatások  díját  a  bérbeadó  évente  –  a  vonatkozó önkormányzati rendeletnek megfelelően – módosíthatja.

Bővebben…

FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

A támogatás mértéke 700.000 forint, egyösszegű és vissza nem térítendő. Egy házaspár a támogatást csak egy alkalommal veheti igénybe.

Feltételek:
A fiatal házasok első lakáshoz jutásával kapcsolatos támogatásban az a fiatal házaspár részesíthető, akiknél a házastársak mindegyike az Európai Unió tagállamainak állampolgára, illetve letelepedési engedéllyel vagy állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező külföldi személy.

A támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.

Az egyik házastárs a kérelem benyújtását megelőzően az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy éve folyamatosan bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

A házastársak sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakással, így különösen külön-külön, vagy együttesen nincs és nem is volt beköltözhető lakásra tulajdonjoguk, haszonélvezeti-, használati-, vagy bérleti joguk.

Nem tekinthető önálló lakásnak
– az olyan lakóingatlan, amelyben a kérelmezők tulajdoni részesedése nem haladja meg az 50 %-ot, és a tulajdoni illetőség özvegyi joggal, vagy legalább 3 éve bejegyzett haszonélvezeti (használati) joggal terhelt, és a jog jogosultja ténylegesen a lakásban lakik,
– a magánszemélytől, illetve az államtól vagy valamely önkormányzattól piaci alapon bérelt lakás.

A házaspár ilyen támogatást más önkormányzattól nem kap.

A fiatal házaspár a lakást Újpesten építi, vagy vásárolja.

Az építendő, vagy vásárolandó lakás hasznos alapterülete legfeljebb a 80 m2 lehet, továbbá az építési költsége (vételára) nem haladhatja meg
– három vagy több gyermekes házaspár esetében a 20.000.000,-forintot,
– kétgyermekes házaspár esetében a 18.000.000,-forintot,
– egyéb esetekben a 16.000.000,-forintot.

A lakás a házastársak közös tulajdonába kerül.

A kérelmezők a rendelkezésükre álló pénzeszközöket, és az igénybe vehető szociálpolitikai támogatásokat az építés költségeinek, illetve a vételárnak a kiegyenlítésére felhasználják.

A lakás részletre történő vásárlása esetén – ide nem értve a pénzintézeti kölcsönt – a támogatás csak akkor nyújtható, ha a részletekben törlesztendő vételár-rész nem haladja meg a vételár 50 %-át.

A támogatás igényelhető:
1.) Magántulajdonú lakás építéséhez, ideértve:
* a tetőtér-beépítéssel
* emeletráépítéssel
* nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításával önálló lakás építését is.
2.) Vagy lakás vásárlásához, ideértve:
* az értékesítés céljára épített, vagy építetett lakás, vagy
* magánszemélyektől, gazdálkodó szervezettől történő lakás, vagy
* az Önkormányzat által elidegenítésre kerülő lakás megvásárlásához, ha az beköltözhetően és forgalmi értéken kerül eladásra.

Nem nyújtható a támogatás:
1.) Ha a kérelem a fent meghatározott feltételek bármelyikének nem felel meg.
2.) Ha a fiatal házaspár a lakást a házastársak egyikének hozzátartozójától (Ptk. 685. § b,) kívánja megvásárolni.

Bővebben…